Privacyverklaring

Vanwege de AVG wetgeving is op 12 juni 2019 dit protocol rondom persoonsgegevens van de Stichting Duurzaamheidscafé Nijmegen (hierna: ‘de Stichting’ genoemd) opgesteld. De AVG biedt personen in de EU en degenen van wie gegevens binnen de EU worden verwerkt meer zeggenschap over de wijze waarop hun gegevens worden gebruikt, legt verplichtingen op aan bedrijven en instanties die informatie over die personen verwerken en biedt personen verbeterde rechten op het gebied van gegevensbescherming. De Stichting heeft haar beleid aangepast aan de eisen van de AVG.

De Stichting verzamelt gegevens bij de verkoop van tickets, bij het verspreiden van de nieuwsbrief, bij vermeldingen – inclusief fotomateriaal – op de website en Facebook, en bij contacten met partners van de Duurzaamheidscafés.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zijn die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een IP-adres.

Verkoop van tickets

Voor de gegevens die gevraagd worden bij de aankoop van tickets voor de Duurzaamheidscafés wordt het privacybeleid van de kaartverkopende instanties, zoals de Stichting LUX, gevolgd. Indien wij zelf de kaartverkoop regelen via bijvoorbeeld eventbrite, zullen alle regels uit dit document worden nageleefd.

Nieuwsbrief

Tijdens aankoop van tickets en/of aanmelding voor een duurzaamheidscafé vragen we je om jouw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij jouw persoonsgegevens bij het door jou opgegeven e-mailadres. Je kunt je via onze website ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij enkel om jouw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Doel verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van je registratie. Wij bewaren jouw gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.
 • Om contact met je op te kunnen nemen in het kader van jouw bijdrage aan de Duurzaamheidscafés en de organisatie daarvan.
 • Om je te kunnen informeren over onze diensten, acties, producten en overige activiteiten en om contact met je te kunnen opnemen.
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht.

Persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat.
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
 • Voor toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Samenwerkingspartners

Indien je aan te merken bent als samenwerkingspartner van de Stichting – bijvoorbeeld als spreker, gespreksleider, entertainer, technisch ondersteuner -, dan slaan wij ook persoonsgegevens van je op, zodat wij contact met je kunnen opnemen als wij bijvoorbeeld een Duurzaamheidscafé organiseren. In dat kader verwerken wij jouw voornaam, achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Soms verzamelt de Stichting ook jouw postadres en/of functie binnen de organisatie.

Fotomateriaal en camerabeelden

De Stichting maakt foto’s en camerabeelden tijdens de duurzaamheidscafés en andere evenementen van de Stichting, voor onze website of sociale media. Tevoren wordt aan deelnemers en samenwerkingspartners – via een geprojecteerde slide – aangegeven, dat personen die geen prijs stellen op gebruik van hun afbeelding dit tevoren of na afloop aan de organisatie kenbaar kunnen maken. Dan wordt vermelding vermeden.

Mocht je ongewenst in beeld zijn gebracht, dan kunt je daartegen bezwaar maken door een e-mail te

sturen naar het contactadres van de Stichting. Dan verwijderen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van jouw bezwaar, jouw foto.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, en dan staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Relaties

De Stichting verzamelt en bewaart gegevens van de relaties van de Stichting, zoals actuele en potentiële donoren, en zij die aangegeven hebben dat ze informatie van de Stichting op prijs stellen. De gegevens worden gebruikt om relaties te informeren over nieuwsfeiten aangaande de Stichting. De gegevens slaan we op in een relatiedataset, waarin naam, contactpersoon, mailadres en telefoonnummer vastgelegd worden.

Op hun verzoek, hebben onze relaties recht van inzage in hun gegevens.

Opdrachtnemers

De Stichting verzamelt en bewaart gegevens van personen en instanties die als opdrachtnemers uitvoering geven aan opdrachten van de Stichting. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Opdrachtnemers kunnen op verzoek inzage krijgen in hun opgeslagen persoonsgegevens.

Na einde opdracht worden de persoonsgegevens verwijderd, tenzij die vanwege wettelijke verplichtingen langer bewaard dienen te worden. Wettelijk vereiste documenten en gegevens kunnen gedurende de opdracht en daarvoor geldende bewaartermijn niet verwijderd worden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Indien een account langer dan drie jaar niet gebruikt is, zullen de betreffende persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij het langer bewaren van de persoons- gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van de Stichting.

Ontvangers persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door de Stichting aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten van de Stichting;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met betrokken persoon;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de Stichting;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op jouw verzoek, of uiterlijk twee jaar nadat de relatie tussen de Stichting en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens:

 • Te corrigeren;
 • In te zien;
 • Te laten verwijderen;
 • Te beperken;
 • Over te dragen.

Indien je van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kun je via de website een e-mail sturen aan de Stichting. Binnen vier weken zal de Stichting per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op

andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Jouw rechten kunnen worden beperkt,

wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen, of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Cookies

Google Analytics

Duurzaamheidscafenijmegen.nl gebruikt Google Analytics om anonieme gegevens over websitegebruik te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de site die u bezocht voordat u op de onze kwam. In Analytics zijn geen gegevens te vinden die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Alle gebruik van Google Analytics past binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

Opt-Out

U kunt zich de Google Analytics-cookies blokkeren door het installeren van de opt-out plugin, als u niet wilt dat er anonieme gegevens over uw gebruik van onze website worden verzameld.

Klachten

Tot slot informeren wij je dat het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting heeft naar maatstaven van de stand van de techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.